The Parthenon, Temple to Athena, on the Acropolis, Athens, Greece

The Parthenon, Temple to Athena, on the Acropolis, Athens, Greece