The Propylon Led to the Temple of Aphrodite, Aphrodisias

The Propylon Led to the Temple of Aphrodite, Aphrodisias